Gedragsregels

Handboek Gedragsregels en Sancties
VV Haaglandia

Inhoudsopgave

1. Gedragsregels Speler
2. Gedragsregels Trainer
3. Gedragsregels Begeleider
4. Gedragsregels Ouder/Verzorger
5. Gedragsregels Vrijwilliger
6. Gedragsregels Alcohol, Tabak en Drugs
7. Sancties Wangedrag en Vernieling                                                                      

1. De gedragsregels voor de speler

1. Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn
medespelers in het veld.

2. Neemt deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer / leider als niet
aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.

3. Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.

4. Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.

5. Draagt alleen tijdens de wedstrijden het tenue van de club, maar niet tijdens de trainingen of tijdens andere gelegenheden tenzij na overleg met toestemming van de trainer.

6. Heeft respect voor de tegenstander, de leider en het publiek.

7. Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de assistent scheidsrechters ook al is de speler het daar niet mee eens.

8. Is zuinig op alle materialen die gebruikt mogen worden, dus ook op de velden en
kleedkamers.

9. Dient na training en wedstrijd te douchen.

10. Helpt mee met schoonmaken van de kleedkamer.

11. Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.

12. Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of begeleider.

13. Helpt mee met het verzamelen van materialen na de training.

14. Komt niet naar de training en/of wedstrijd zonder zich tijdig af te melden. Indien dit gebeurt bepaalt de trainer of begeleider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen.

15. Vertoont geen enkele vorm van agressie of geweld zowel in het veld als daarbuiten.

16. Gebruikt geen scheldwoorden tegenover wie dan ook.

 

2. De gedragsregels voor de trainer

1. Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders.

2. Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden.

3. Brengt spelers passie bij voor het spel.

4. Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pionnen, doelen, etc.).

5. Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.

6. Bepaalt in samenspraak met de begeleiders de opstelling van het team.

7. Gebruikt geen alcohol en tabak tijdens het trainen van een team.

8. Zorgt voor het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen als er geen training meer wordt gegeven.

9. Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer.

10. Neemt deel aan de begeleiders vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.

11. Ziet er op toe dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen.

12. Zorgt bij afgelasting of wijziging van een training voor tijdige kennisgeving aan de spelers.

13. Rapporteert wangedrag of andere problemen aan de desbetreffende coördinator,
contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

14. Iedere trainer dient in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag. Indien deze niet overlegt kan worden, mag de trainer geen taken uitvoeren.

 

3. De gedragsregels voor de begeleider

1. Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.

2. Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en
tegenstanders.

3. Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.

4. Ontvangt de begeleiding van de tegenpartij en de scheidsrechter.

5. Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de
wedstrijden.

6. Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis.

7. Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).

8. Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.

9. Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.

10. Gebruikt geen alcohol en tabak tijdens het begeleiden van een team.

11. Organiseert het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen als er geen wedstrijd op dat veld meer wordt gespeeld.

12. Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer zowel uit als thuis.

13. Bezoekt indien mogelijk de trainingen van zijn team.

14. Neemt deel aan de begeleiders vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.

15. Bewaakt het wasschema en teamkleding.

16. Zorgt bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd voor tijdige kennisgeving aan de spelers.

17. Rapporteert wangedrag of andere problemen aan de desbetreffende coördinator,
contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de
jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

 

4. De gedragsregels voor de ouder/verzorger

1. Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.

2. Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld (op een half veld liefst aan de kopkanten).

3. Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding.

4. Mag spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzigingen geven.

5. Doet mee in de wasbeurten van de kleding van het team.

6. Helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.

7. Zorgt er voor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.

8. Ziet er op toe dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.

9. Voldoet op tijd de contributie.

10. Meldt kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie bij de
desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging!

 

5. De gedragsregels voor de vrijwilliger

1. Dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten.

2. Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is met een vertegenwoordiger van de vereniging.

3. Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief en respectvol.

4. Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk.

5. Heeft respect voor anderen.

6. Is zuinig op kleding en materialen van de club.
7. Iedere vrijwilliger dient in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag. Indien deze niet overlegt kan worden, mag de vrijwilliger geen taken uitvoeren.

 

6. De gedragsregels m.b.t. het gebruik van Alcohol. Tabak en Drugs

1. Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.

2. Het nuttigen van alcoholische dranken in de bestuurskamer, kleedkamers en de kantine is op zaterdag en zondag voor 12:00 verboden.

3. Het is ten strengste verboden te roken in het tenue van de club, de kantine en de
kleedkamers.

4. Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod.

5. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en zijn aanleiding zijn voor sancties.

Wangedrag en sancties voor het overtreden van de gedragsregels
Tijdens en rond wedstrijden en trainingen doen zich regelmatig incidenten voor die de sportieve sfeer bederven en het imago van Haaglandia schaden. Het bestuur heeft besloten een duidelijke lijn uit te zetten voor het Normen en Waarden beleid met preventieve en corrigerende maatregelen.
Wanneer een speler de gedragsregels overtreedt, zal deze uitgenodigd worden door de Normen en Waarden Commissie. Deze Normen en Waarden Commissie zal na hoor en wederhoor een advies uitbrengen aan de Jeugdcommissie over de te nemen maatregelen.

Straffen worden toegekend door de Jeugdcommissie en/of Hoofdbestuur en staan los van eventuele straffen welke door de KNVB opgelegd kunnen worden. Het Hoofdbestuur heeft de mogelijkheid om af te wijken van onderstaand schema indien zij dit nodig acht.

Kortdurende schorsingen kunnen gepaard gaan met taakstraffen, zoals het schoonmaken van kleedkamers en het terrein, werkzaamheden in de kantine etc.

Dit overzicht wordt gegeven aan iedere Jeugdspeler en/of ouder zodat voor iedereen duidelijk is wat hem of haar te wachten staat op het moment dat hij of zij de gedragsregels overtreedt.

Belediging in woord en/ of gebaar (gericht tegen de persoon of tegen het gezag):

Eenvoudige overtreding 4-6 weken schorsing
Grove belediging (bijv spuwen) 6-10 weken schorsing

 

 

Bedreigingen (dreigen met niet nader omschreven handelen):

Eenvoudige bedreiging (“ik zie je nog wel’) 6-8 wedstrijden schorsing
Concrete bedreiging met geweld (‘Ik sla je straks in elkaar”) 4-6 maanden schorsing

 

Fysiek gewelddadig handelen:

Handtastelijkheden 3-5 maanden schorsing
Trekken aan kleden, wegduwen 6-10 weken schorsing
Het gooien en/of trappen van voorwerpen 8-12 weken schorsing
Het gooien en/of trappen van voorwerpen in de richting van anderen 3-5 maanden schorsing
Slaan en/of schoppen in de richting van anderen, vechten 4-7 maanden schorsing

 

Mishandeling

Geen enkele vorm van mishandeling wordt getolereerd. Wanneer er sprake is van mishandeling zal het advies van de Normen en Waarden commissie altijd zijn om de betrokken speler aan te dragen voor royement.

Vernieling Haaglandia Eigendommen

Wanneer iemand zich schuldig maakt aan het bewust vernielen van Haaglandia eigendommen zal de schade ten alle tijden vergoedt moeten worden door de speler. Op basis van de vorm van de schade zal de strafmaat bepaald worden.

Diefstal

Geen enkele vorm van diefstal wordt getolereerd. Wanneer sprake is van diefstal het advies van de Normen en Waarden commissie altijd zijn om de betrokken speler aan te dragen voor royement. Tevens zal er aangifte worden gedaan bij de Politie.

Wanneer een jeugdspeler tijdens een wedstrijd de rode kaart ontvangt, zal dit altijd doorgegeven worden aan de Normen en Waarden Commissie. Zij zullen op basis van de gemaakte overtreding bepalen of verdere maatregelen noodzakelijk zijn.

Wanneer een elftal zich schuldig maakt aan collectief wangedrag, zal het gehele elftal gestraft worden. Dit kan leiden tot het uit de competitie halen van een elftal.

Alle boetes welke ontvangen worden door de KNVB zullen op de individuele speler of, bij collectief, elftal verhaald worden.